Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je subjekt:

YES. NATURAL s.r.o.

so sídlom Béžova 4, 851 07 Bratislava
IČO: 51 989 174
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 132290/B

Zodpovedná osobu za ochranu osobných údajov: Oliver Kríž.

V prípade, ak má klient akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chce uplatniť svoje práva popísané v tomto dokumente, môže kontaktovať zodpovednú osobu e-mailom na adrese shop@yesnatural.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Spracúvané osobné údaje:

Údaje potrebné pre vybavenie nákupu:

Povinné údaje – údaje, bez ktorých nákup nevieme zaslať klientovi a jeho objednávku vybaviť, ako meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa na doručovanie a samotný predmet objednávky.

Klient sa môže slobodne rozhodnúť, že nám oznámi aj ďalšie údaje: fotografiu, dátum narodenia, ďalšie telefónne číslo, uložiť viacero adries na doručovanie.

V prípade aktivácie služieb Facebook-u, ak sa klient prihlási cez svoje konto na sociálnej sieti

Facebook, poskytne nám Facebook údaje ako meno, či e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov medzi nami a Facebookom môže klient kedykoľvek ukončiť pri správe užívateľského profilu na Facebooku.

V prípade niektorých služieb môže byť klient požiadaný o poskytnutie ďalších osobných údajov (napr. kópiu preukazu totožnosti), ktoré nám slúžia k overeniu totožnosti klienta na diaľku a taktiež k overeniu jeho schopnosti tovar splácať.

V rámci marketingových kampaní môžeme osobné údaje spracovávať aj pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať.

V prípade, že osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme o tom klienta vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá osobné údaje klienta nám, musí klienta o tom rovnako vopred informovať.

Osobné údaje tretích osôb:

Ak nám klient poskytujete osobné údaje tretích osôb, je povinnosťou klienta informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Viac informácií:

Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite klient, ale nechce ho vyzdvihnúť či reklamovať. Vo svojom užívateľskom profile môže vymedziť poverené osoby, ktoré sú za neho oprávnené napr. preberať tovar či tovar reklamovať. Tým nám klient poskytne aj ich osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky Pri návšteve našej webovej stránky o klientovi môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o jeho internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o správaní klienta na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívil a ktorý tovar je mu zobrazený. Informácie o správaní klienta na webe sú však z dôvodu maximálneho súkromia klienta anonymizované. Ak pristupuje klient na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o tomto mobilnom zariadení (dáta o mobilnom telefóne klienta, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Dôvody zhromažďovania a spracovávania osobných údajov:

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame z týchto dôvodov:

Nákup tovarov a služieb:

V prvom rade spracovávame osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili objednávku klienta.

Starostlivosť o zákazníkov:

Ak sa na nás klient obráti s nejakou otázkou / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať osobné údaje klienta. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

Marketingová činnosť:

E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia zasielame na základe súhlasu klienta. Z odberu obchodných oznámení sa môže klient odhlásiť.

Telemarketing:

Marketingové hovory vykonávame za účelom ponuky našich tovarov a služieb a s tým súvisiacej marketingovej komunikácie. Právnym titulom pre spracovanie tel. čísla klienta je buď jeho súhlas, alebo aspoň náš oprávnený záujem na konvenčnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môže klient namietať.

Marketingové súťaže:

V niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môže klient namietať.

Zlepšovanie našich služieb:

Pomocou histórie objednávok klienta a jeho správania na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda môžeme zobrazovať také produkty, ktoré sú priamo pre klienta a zodpovedajú jeho potrebám a záujmom.

Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb:

Potom, čo u nás klient zakúpi tovar, môže byť požiadaný o jeho ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči klientovi budeme mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Právne základy:

Uzavretie a plnenie zmluvy:

Veľkú časť osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chce klient zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Súhlas:

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame osobné údaje na základe súhlasu klienta. Ak nám klient súhlas neudelí, tak mu môžeme obchodné oznámenia zaslať (popr. mu v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby nám udelil klient súhlas. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. V každom prípade však platí, že klient môže takúto marketingovú komunikáciu z našej strany zakázať. O súhlas klienta môžeme požiadať, aj keď si potrebujeme overiť jeho schopnosť splácať tovar, ktorý mu odovzdáme bez toho, aby klient za tovar vopred uhradil kúpnu cenu v plnej výške.

Oprávnené záujmy:

Osobné údaje používame aj na to, aby sme poskytli klientom relevantný obsah ponuky, teda obsah ponuky, ktorý je pre klienta zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky. Z rovnakého právneho dôvodu klientom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

Špeciálne akcie, zbierky: V prípade špeciálnych akcií a zbierok, do ktorých sa prostredníctvom nás klient zapojí, napr. pri platbe sa rozhodne zároveň venovať nejakú čiastku charitatívnej organizácii s ktorou spolupracujeme, môže dôjsť k poskytnutiu klientových kontaktných údajov tejto organizácii aby vám mohla poďakovať za poskytnutú podporu. Vždy sa klienta však dopredu opýtame, či si želá, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté konkrétnej organizácii alebo chce zostať v anonymite.

Sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám:

Doručenie tovaru:

Tretia osoba – opravca nie je schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje potrebné doručenie tovaru klientovi. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich klient vyplní v objednávke. Takto sprístupnené a odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým meno a priezvisko klienta, jeho doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom ho môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu o klientovi odovzdáme, oprávnený tieto spracúvať len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner:

Ak si klient od nás objedná tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, na účely dokončenia objednávky musíme osobné údaje klienta odovzdať tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým meno a priezvisko klienta, jeho doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom klienta môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by dopravca nebol schopný tovar doručiť klientovi. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Platobné karty:

Spracovateľ nemá údaje o platobných kartách, ktorými klient platí za tovar. Údajmi o platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Ak má klient svoju platobnú kartu uloženú pre urýchlenie ďalších nákupov na našom internetovom obchode, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty. Tieto údaje je klient oprávnený kedykoľvek odstrániť.

Analytické a reklamné služby:

V prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. e-mailom či prostredníctvom SMS správy) alebo telemarketingu môžeme k rozosielke či telefónnym hovorom využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a poskytnuté osobné údaje klienta nesmie použiť na žiadny ďalší účel.

Môžeme tiež pracovať tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako klienti využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.

Štátne orgány a ochrana pred vznikom škody:

Osobné údaje klienta môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, iné štátne orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Spôsob ochrany osobných údajov:

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme osobné údaje našich klientov chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Pokiaľ si praje klient viac informácii o zabezpečení osobných údajov, môže kontaktovať nami ustanovenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, špecifikovanú v úvode tohto dokumentu.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje spracovávame minimálne po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a klientom. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas klientom, budú osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej tiež upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie tovaru alebo služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami a klientom či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na klientom udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov:

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca.

Práva klienta v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov:

Vo vzťahu k svojim osobným údajom má klient najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať prenesenie osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie, ako špecifikujeme nižšie.

V prípade, že sa klient domnieva, že osobné údaje, ktoré o ňom spracovávame, sú chybné, môže nás kontaktovať na shop@yesnatural.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Právo na informácie

Súčasne má klient právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa jeho osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania klientových osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami klientových osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú klientove osobné údaje uložené
 • Či má klient právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od klienta

Právo na výmaz osobných údajov:

Ďalej môže klient žiadať, aby sme údaje o ňom vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak klientove osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť žiadosť klienta o výmaz osobných údajov odmietnutá (napr. keď evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

Upozorňujeme, že hlavné informácie o platobnej karte klienta nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú sa platbu vykonala.

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
 • odvolanie súhlasu klientom, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie,
 • vznesenie námietky klientom proti spracovaniu os. údajov a ak má klient za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje jeho záujem nad naším záujmom na spracovaní týchto osobných údajov,
 • osobné údaje sú spracované nezákonne,
 • povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis,
 • ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov.

Právo na námietky:

Pokiaľ na strane strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete klient namietať proti spracovávaniu jeho osobných údajov spracúvaných nami na základe nášho oprávneného záujmu. Túto námietku môže zaslať na shop@yesnatural.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Obmedzenie spracovania:

Ak klient (a) popiera presnosť osobných údajov, (b) jeho osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale klient ich potrebuje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo ak klient (d) vzniesol námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak má klient právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. V takom prípade môžeme osobné údaje klienta spracovávať len s jeho súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti:

Ak má klient za to, že jeho osobné údaje spracovávame protiprávne, klient má tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Uprednostňujeme však osobné riešenie problému priamo s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať na našej mailovej adrese shop@yesnatural.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.5.2020, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.yesnatural.sk